top of page

Grammar Checker

คลาส 12 ครั้ง ครั้งละ 25 นาที

  • 25 นาที
  • 1,900 บาท
  • Online

คำบรรยายบริการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร - คุณกําลังเตรียมตัวสําหรับการสอบหรือทำการบ้านในชั้นเรียน STANDARD PLAN 1 MONTH (6, 12 ครั้ง/ 50, 25 นาที) = 1,900


นโยบายการยกเลิก

กรณียกเลิกคลาสหรือติดธุระเร่งด่วยน รบกวนแจ้งก่อนอย่างน้อย 3 ชม. ผ่านทางแชทบ๊อกหรือเฟสบุ๊คเพจ


ข้อมูลการติดต่อ

speakenglish.th2020@gmail.com


bottom of page